škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Základní informace o škole
obrázek školyNaší školu navštěvuje více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd. O ně se stará 25 učitelů, 3 vychovatelky, 5 pedagogických asistentů a dalších 11 nepedagogických pracovníků.
Na druhém stupni je v každém ročníku jedna třída specializovaná na matematiku a přírodovědné předměty. Znamená to, že tito žáci mají více hodin matematiky, fyziky a chemie (prostudujte učební plány). Matematická třída je výběrová a konají se do ní, pro žáky pátých ročníků, přijímací zkoušky. Žáci matematických tříd dosahují během školní docházky výborných výsledků v různých soutěžích (prohlédněte si).
Absolventi matematických tříd většinou nemají problémy s přijetím na jimi vybranou střední školu.
Samozřejmostí je poskytnout výborné vzdělání a přípravu pro studium i žákům nematematických tříd.
Zaměření školy

Pozitivní jednání se žáky a s jejich zákonnými zástupci.
Vstřícné a slušné chování mezi spolužáky a vůči zaměstnancům školy.
Individuální přístup v opodstatněných případech, diferencovaný přístup k integrovaným žákům.
Na druhém stupni v každém ročníku speciální třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Kvalitní příprava všech žáků pro každodenní život ve společnosti (etická výchova, finanční gramotnost).
Výuka v duchu environmentální výchovy.
Podpora nadání žáků ve všech oblastech.
Příprava žáků na olympiády a soutěže výukou v moderních učebnách (prohlédněte si naše učebny).
Využití počítačových dovedností v ostatních vyučovaných předmětech.
Praktické doplnění výuky exkurzemi, besedami s odborníky, projektovou činností.
Bezplatný přístup k Internetu.
Bezplatné kopírování materiálů do školy, například když je žák nemocný.
Podíl žáků na výzdobě školní budovy.
Spolupráce s mateřskými školami v Kolíně.
Souvislá práce s předškoláky (termíny školy nanečisto).
Podíl na volnočasových aktivitách našich žáků.
Pestrá činnost ve školní družině a školním klubu (přehled kroužků školního klubu).
Podpora zdravých stravovacích návyků - zajištění pitného režimu, vlastní školní jídelna (stránky školní jídelny).
Na škole působí velmi úspěšný dramatický kroužek.
Škola vlastní keramickou pec, kterou mohou žáci využívat v několika kroužcích jak na prvním, tak na druhém stupni (podívejte se).


Žákům 1. stupně nabízíme

Výuka anglického jazyka pro všechny děti od první třídy.
Odbornou individuální práci s dětmi s vývojovými poruchami učení.
Pestrou paletu kroužků - například keramický kroužek, sportovní kroužky (přehled kroužků školního klubu).
Od šestého ročníku, po úspěšném zvládnutí přijímací zkoušky, možnost vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Každoroční školy v přírodě.
Ranní i odpolední pobyt ve školní družině s vlastní zahradou a možností vyzvednout si dítě v kterémkoli čase (stránka školní družiny).
Stravování ve školní jídelně (stránky školní jídelny).
Dobré autobusové spojení, od zastávky u pošty není nutno přecházet žádnou frekventovanou silnici.
V 1. třídě probíhá výuka čtení klasickou metodou a žáci píší psacím písmem.


Žákům 2. stupně nabízíme

V jedné třídě každého ročníku rozšířenou výuku matematiky, fyziky a chemie.
Odbornou individuální práci s integrovanými žáky.
Výuku informatiky v moderní počítačové učebně s přístupem na Internet (podívejte se na počítačovou učebnu).
Výjezdy do zahraničí.
Zimní lyžařský výcvikový kurz (informace o lyžařském kurzu).
Pestrou paletu kroužků (přehled kroužků školního klubu).
Stravování ve školní jídelně (stránky školní jídelny).


Na škole pracuje školská rada v tomto složení

Petr Šotola - předseda
Ing. Gabriela Malá
Vladimíra Nováková
Ing. Radka Hájková
Mgr. Helena Kopřivová
Mgr. Martina Opová