škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Školní družina
medvídekŠkolní družina se nachází v prvním patře budovy v Kmochově ulici č. 124. Průměrně ji každoročně navštěvuje 110 dětí z prvních až třetích tříd.
Školní družina je zařízení, kde děti tráví volný čas. Provoz začíná ranním pobytem v budově školy a v budově družiny v 6:30 hodin a končí v 7:45 hodin. Odpolední činnosti jsou zahájeny v 11:45 hodin a končí v 16:30 hodin v budově družiny. Pobyt ve školní družině končí předáním dítěte zákonnému zástupci.
Odpoledne je rozděleno na několik pravidelných činností. Nejprve odpočíváme: relaxace na koberci, montáže stavebnic, čtení pohádek (hlavně ti nejmenší - žáci z 1. a 2. tříd). Po odpočinku následují sportovní, výtvarné a pracovní činnosti. Chodíme s dětmi na vycházky - lesopark Borky, Kmochův ostrov nebo na školní zahradu. Navštěvujeme otevřený klub "Céčko" při DDM Kolín. V zimních měsících chodíme bruslit na umělé kluziště. Na jaře navštěvujeme dopravní hřiště. Spolupracujeme s dětskou knihovnou, kam docházíme jednou za měsíc. Podle aktuální nabídky chodíme na dětská filmová představení, pořádáme celodružinové akce - výlety, karneval nebo "veselé bubnování".
Při školní družině pracují kroužky - keramický, kuchařský, sportovní, kroužek korálkování, dramaticko-pohybový a enkaustika.
Součástí školní družiny je stravování ve školní jídelně. Obědy se platí převodem z účtu paní hospodářce a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Jídelníčky jsou k dispozici na stránkách školy nebo přímo ve školní družině.
Finanční poplatek za školní družinu na jedno pololetí je 500 Kč. Tento poplatek se platí hotově paní sekretářce ve škole.
Do družiny děti musí mít bačkory a sportovní oblečení na ven. Prosíme oblečení u dětí z prvních tříd označit, aby se stejné nebo zapomenuté věci daly identifikovat. Na všechny věci děti potřebují textilní sáčky. Děti, které budou ve školní družině celé odpoledne, by měly mít svačinu.
Podrobnější informace podá každá vychovatelka konkrétního oddělení.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
školského zařízení pro zájmové vzdělávání


Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Vnitřní řád školní družiny je závazný pro pedagogické pracovníky a pro všechny zájemce o pobyt a činnost ve školní družině. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání (dále "žáci") a jejich zákonných zástupců
Práva žáků
Žák má právo na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání, na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, na zabezpečení přístupu k informacím, na vyjádření vlastního názoru, na ochranu před jakoukoli diskriminací a násilí, na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
Povinnosti žáků
Žák má povinnost řádně docházet do ŠD, dodržovat vnitřní řád učeben, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, plnit pokyny pedagogických pracovníků v souladu se školním řádem, chovat se slušně k žákům i k dospělým, respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit násilí, neponižovat a nezesměšňovat, nenosit předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost jiných osob. Žák má mobilní telefon uložen ve školní tašce a používá ho po dohodě s vychovatelkou pouze pro komunikaci s rodiči nebo zákonnými zástupci. Tablety a notebooky se do školní družiny nenosí.
Práva zákonných zástupců
Zákonný zástupce má právo seznámit se se všemi předpisy vztahujícími se k pobytu dítěte ve ŠD K, na informace o chování a vzdělávání dítěte.
Povinnosti zákonných zástupců
Seznámit se s Vnitřním řádem ŠD, sdělit písemně rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny, oznámit písemně odchod žáka ze ŠD, odchází-li v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, oznamovat ve ŠD změny zdravotní způsobilosti, zdravotní potíže, informovat o výskytu vší u dítěte. Uhradit úplatu za zájmové vzdělávání, respektovat ustanovení vnitřního řádu ŠD, respektovat pokyny vychovatelek a pedagogů v souladu s právními předpisy.

1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje a organizuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách - za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena na celý školní rok a činí 500,-Kč za každé pololetí školního roku. Škola přijímá platby v hotovosti proti potvrzení.

1.4. Úplata může být snížena nebo prominuta

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.


1.5. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce - k termínům 30. 9. a 28. 2. Ředitel školy rozhodne o případném vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu nezaplacení poplatku k uvedeným termínům.

1.6. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

1.7. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.8. Docházka žáků je vedena v Přehledu výchovně vzdělávací práce. Docházka do družiny v době od 6.30 do 7.45 hodin je vedena v Docházkovém sešitě.

1.9. Písemné přihlašování žáků probíhá formou Zápisního lístku. Odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

1.10. Ředitelka školy rozhodla podle § 123, odstavce 4, zákona číslo 561/2004 sb., školského zákona v platném znění, o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro děti cizinců ve stejné výši jako pro děti státních občanů České republiky.

2. Organizace činnosti

2.1. Provozní doba školní družiny je od 6.30 do 7.40 hodin a od 11.40 do 16.30 hodin nebo po ukončení vyučování.

2.2. Ukončení provozu školní družiny.
Na ranní provoz navazuje plynule školní vyučování. Žáci odcházejí ze školní družiny do tříd dle rozvrhu hodin. Z budovy do budovy jsou žáci odváděni pod dohledem vychovatelek nebo jiné pověřené osoby. Odpoledne je žák propuštěn ze školní družiny v termínu, který je uveden v zápisním lístku školní družiny a v doprovodu osob v něm uvedených. Žáka předává vychovatelka osobně. Žák je propuštěn ze školní družiny samostatně na přání rodičů pouze v termínu, který rodiče uvedou na zápisním lístku školní družiny.
Vychovatelka může žáka propustit ze školní družiny pouze na základě informací potvrzených podpisem rodičů v zápisním lístku nebo na základě písemné žádosti rodičů podané předem. Na telefonické žádosti o uvolnění žáka nebude brán zřetel.
V případě, že pro žáka nepřijde doprovod do ukončení provozní doby školní družiny, je povinností vychovatelky zajistit osobní předání žáka rodičům v prostorách školní družiny. Pakliže se jí to nepodaří, uvědomí Policii České republiky, která podnikne potřebné kroky. Vychovatelka žáka neopouští a předá jej s policií rodičům, popřípadě policii a sociální pracovnici.

2.3. Činnost školní družiny probíhá v budovách Základní školy Kolín II., Kmochova 943 a Kmochova 124. Ke své činnosti může používat i školní zahradu. Chování na školní zahradě se řídí Řádem školní zahrady. Za jeho dodržování odpovídá příslušná vychovatelka.

2.4. Oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
Nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka stanovuji s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
  1. při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, na školní zahradě maximálně 30 dětí,
  2. při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

2.5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která je stanovena ve zvláštním rozpisu.

2.6. Rozsah denního provozu školní družiny a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny. Hlavní činnost probíhá od 13.00 (13.30) - 15.00 hodin, tato doba není vhodná pro vyzvedávání a odchody žáků, pokud není se zákonným zástupcem předem domluveno jinak.

2.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

2.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují.

2.9. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

2.10. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost - zájmovou, relaxační apod.

2.11. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Školní družina může zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v kroužcích, které vyžadují zvýšené materiální zajištění, je poskytována za úplatu.

2.12. Zájmové útvary školní družiny a zájmové útvary školního klubu se mohou ve své činnosti vzájemně prolínat pod vedením vedoucího zájmového útvaru.

2.13. Školní družina může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu školní družiny. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do školní družiny. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví

3.1. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,...), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

3.2. Žáci se ve školní družině přezouvají. Při činnostech na školní zahradě se převlékají do sportovního oblečení vhodného k vykonávané činnosti.

3.3. Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce úraz svůj nebo úraz spolužáka.

3.4. Žák je povinen okamžitě oznámit vychovatelce ztrátu, ke které došlo v souvislosti s pobytem ve školní družině.

3.5. Žákům je zakázáno nosit do školní družiny věci nebezpečné pro život a zdraví své a ostatních (různé zbraně, živá zvířata, omamné prostředky, návykové látky, drogy, alkohol,...).

3.6. Žáci se chovají tak, aby úmyslně nepoškozovali zařízení a vybavení školní družiny. V případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí neprodleně toto vychovatelce, která zajistí bezpečnost žáků a následně zajistí opravu.

3.7. Pitný režim je organizačně zajištěn ze školní jídelny. Cena pro jednoho žáka a pololetí je součástí vybíraného poplatku.

4. Chování žáků

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen ve školní družině.

4.4. Během pobytu žáka ve školní družině není povoleno používání mobilních telefonů při činnostech, které stanoví vychovatelka. Jedná se zejména o činnosti, při kterých může dojít k úrazu nebo poničení telefonu.

4.5. Při opakovaném nevhodném chování (ubližování spolužákům, vulgaritě, ničení majetku, projevech hrubého chování,...) svolá vychovatelka schůzku se zákonnými zástupci žáka. K jednání se zákonnými zástupci může přizvat třídního učitele nebo i zástupce vedení školy.

4.6. Pokud žák narušuje soustavně Školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5.1. Vychovatelky na začátku školního roku provedou prokazatelné poučení žáků o pravidlech bezpečnosti a chování v ŠD a provedou dodatečné poučení žáků, chybějících v prvních dnech.

5.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během provozu ŠD povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

5.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Sledují zdravotní stav žáků a, v případě náhlého onemocnění žáka, informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou vychovatelky žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

5.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD.

5.5. Zavšivení je považováno za infekční onemocnění "pediculosis", u kterého hrozí šíření mezi dětmi. Z důvodu ochrany zdraví dětí nemůže být postižený žák zařazen do kolektivu. Při podezření na výskyt vší jsou rodiče informováni a musí zajistit odborné vyšetření a odvšivení. Při návratu dítěte bude požadováno písemné čestné prohlášení rodiče, že dítě bylo řádně odvšiveno/vyléčeno. O výskytu vší je informováno vedení školy a rodiče ostatních dětí.

6. Dokumentace

6.1. V družině se vede tato dokumentace:
  1. evidence přijatých dětí - zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, lístek obsahuje písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
  2. přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
  3. celoroční plán činnosti,
  4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
  5. vnitřní řád školní družiny.


V Kolíně dne 3. 9. 2018

Mgr. Hana Holcmanová
ředitelka