škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Řád počítačové učebny
Základní ustanovení

 1. Pracovna výpočetní techniky 2.ZŠ Kolín (dále jen PVT) je souborem technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky, centrální servery, uživatelské stanice a další zařízení), umožňujících zaměstnancům a žákům školy práci s výpočetní technikou a přístup do sítě Internet. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti uživatelů.
 2. Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je zaměstnanec, žák, případně jiná osoba schválená správou sítě, užívající výpočetní techniku PVT.

Všeobecná ustanovení pro práci v pracovně informatiky

 1. Uživatelé se řídí Řádem počítačové pracovny, který je v pracovně vyvěšen.
 2. Po příchodu do pracovny, mimo vyučovací hodiny, je uživatel povinen zapsat se do Sešitu přítomných. Před odchodem z pracovny je uživatel povinen zapsat do Sešitu přítomných čas svého odchodu a čísla všech stanic, které během své práce používal.
 3. Do počítačové učebny je zákaz vstupu ve venkovní obuvi.
 4. V počítačové učebně je zakázána konzumace potravin.
 5. Během pobytu v pracovně je uživatel povinen chovat se tak, aby nedošlo k poškození instalované výpočetní techniky ani jiného zařízení laboratoře. Všechny závady na hardware či software je nutno zapsat do Sešitu závad a oznámit co nejrychleji správci počítačové učebny.
 6. Uživateli není dovoleno provozovat takový software (včetně vlastnoručně vyrobeného), který by rušil okolí. Stejně tak chování uživatele včetně jeho slovního projevu musí být takové, aby zachovávalo klidné pracovní prostředí v pracovně.
 7. Uživateli není dovoleno manipulovat s konzolí serveru a měnit jak systémová nastavení pracovních stanic tak serveru. Nechtěné změny je uživatel povinen okamžitě oznámit službě. Případné změny v konfiguraci počítačů, hardware, či programového vybavení se provádějí pouze po dohodě se správcem počítačové učebny.
 8. Výpůjčky z inventáře počítačové pracovny ( diskety, literatura, CD ROM... ) jsou možné po dohodě se správcem počítačové učebny. Výpůjčku je vždy nutno zapsat do Sešitu výpůjček.
 9. Po ukončení práce je uživatel povinen odhlásit od sítě. Každý uživatel ručí za uklizení svého pracovního místa (zasunutí police s klávesnicí a židle).

Všeobecná ustanovení platná pro práci v síti a s Internetem

 1. Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita. Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen udržovat v tajnosti své přístupové heslo. Pokud uživatel svou nedbalostí umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody.
 2. Ukončením pracovního poměru či ukončením studia uživatele na škole jeho uživatelská práva zanikají.
 3. Výpočetní technika, která je majetkem školy, a síť školy může být používána jen pro aktivity schválené školou. Je zakázáno používat počítačové sítě k šíření politické, náboženské nebo nacionální propagandy. Je zakázáno používání vulgarismu. Žákům je zakázáno přistupovat k datům, které ovlivňují mravní vývoj člověka. Žáci jsou povinni oznámit jakýkoli projev kyberšikany na vlastní či jiné osobě.
 4. Při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování není schváleno správou sítě.
 5. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům a datům jiných uživatelů a neoprávněné použití periferií. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat správce sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit.
 6. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě, měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.
 7. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci učebny, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.
 8. Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována. Správce sítě ani škola nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.
 9. Po ukončení práce v počítačové síti je uživatel povinen zanechat stav lokálních harddisků ve standardním stavu. Na síťových harddiscích nesmí uživatel zanechat spustitelné soubory, přičemž celková zabíraná kapacita disku nesmí přesáhnout stanovený limit.

Ustanovení platná pro učitele

 1. Po ukončení vyučovací hodiny ručí příslušný učitel za pořádek v počítačové pracovně.
 2. V průběhu dne zamyká příslušný učitel po opuštění počítačové pracovny její vnější dveře na dva západy.
 3. Pokud není dohodnuto se správcem počítačové učebny jinak, počítače se nevypínají.
 4. Pokud je dohodnuto se správcem počítačové učebny, že učitel po ukončení poslední vyučovací hodiny daného dne bude vypínat počítače, provede následující: zavře okna, vypne všechny počítače a zavře kovovou mříž i dveře na dva západy.

Ustanovení platná pro žáky

 1. Žáci jsou povinni dbát pokynů učitele nebo dozoru.
 2. Žákům je zakázáno jakkoli manipulovat s elektrickými zásuvkami, něco do nich zapojovat či vypojovat.
 3. Žákům je zakázáno manipulovat se zástrčkami počítače, jakékoli zařízení k počítači připojovat nebo odpojovat, a to i když je počítač vypnutý.
 4. Žáci se nesmí pohybovat v prostoru za počítači.
 5. Žáci smí provádět reset počítače pouze se svolením učitele , a jenom v nezbytně nutných případech.

Závěrečné ustanovení

 1. Nedodržení uvedených pravidel bude postihováno zákazem přístupu k některým programům či službám sítě. Závažnější prohřešky budou řešeny v souladu s Školním řádem a dalšími obecně platnými předpisy.
 2. Tento příkaz nabývá platnosti dnem vydání.


V Kolíně dne 1. 9. 2017

ředitelka školy