Škola


Informace o škole

V letošním školním roce navštěvuje naši školu více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd. O ně se stará 26 učitelů, 3 vychovatelky, 4 pedagogičtí asistenti, školní psycholog, speciální pedagog a dalších 12 nepedagogických pracovníků. Na druhém stupni je v každém ročníku jedna třída specializovaná na matematiku a přírodovědné předměty. Znamená to, že tito žáci mají více hodin matematiky, fyziky a chemie. Matematická třída je výběrová a konají se do ní, pro žáky pátých ročníků, přijímací zkoušky. Žáci matematických tříd dosahují během školní docházky výborných výsledků v různých soutěžích. Absolventi matematických tříd většinou nemají problémy s přijetím na jimi vybranou střední školu. Samozřejmostí je poskytnout výborné vzdělání a přípravu pro studium i žákům nematematických tříd.

Zaměření školy

Pozitivní jednání se žáky a s jejich zákonnými zástupci.
Vstřícné a slušné chování mezi spolužáky a vůči zaměstnancům školy.
Individuální přístup v opodstatněných případech, diferencovaný přístup k integrovaným žákům.
Na druhém stupni v každém ročníku speciální třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Kvalitní příprava všech žáků pro každodenní život ve společnosti (etická výchova, finanční gramotnost).
Výuka v duchu environmentální výchovy.
Podpora nadání žáků ve všech oblastech.
Příprava žáků na olympiády a soutěže výukou v moderních učebnách.
Využití počítačových dovedností v ostatních vyučovaných předmětech.
Praktické doplnění výuky exkurzemi, besedami s odborníky, projektovou činností.
Bezplatný přístup k Internetu.
Bezplatné kopírování materiálů do školy, například když je žák nemocný.
Podíl žáků na výzdobě školní budovy.
Spolupráce s mateřskými školami v Kolíně.
Souvislá práce s předškoláky.
Podíl na volnočasových aktivitách našich žáků.
Pestrá činnost ve školní družině a školním klubu.
Podpora zdravých stravovacích návyků – zajištění pitného režimu, vlastní školní jídelna.
Na škole působí velmi úspěšný dramatický kroužek.
Škola vlastní keramickou pec, kterou mohou žáci využívat v několika kroužcích jak na prvním, tak na druhém stupni.

Žákům 1. stupně nabízíme

 • Výuka anglického jazyka pro všechny děti od první třídy.
 • Odbornou individuální práci s dětmi s vývojovými poruchami učení.
 • Pestrou paletu kroužků – například keramický kroužek, sportovní kroužky.
 • Od šestého ročníku, po úspěšném zvládnutí přijímací zkoušky, možnost vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
 • Každoroční školy v přírodě.
 • Ranní i odpolední pobyt ve školní družině s vlastní zahradou a možností vyzvednout si dítě v kterémkoli čase.
 • Stravování ve školní jídelně.
 • Dobré autobusové spojení, od zastávky u pošty není nutno přecházet žádnou frekventovanou silnici.
 • V 1. třídě probíhá výuka čtení klasickou metodou a žáci píší psacím písmem.

Žákům 2. stupně nabízíme

 • V jedné třídě každého ročníku rozšířenou výuku matematiky, fyziky a chemie.
 • Odbornou individuální práci s integrovanými žáky.
 • Výuku informatiky v moderní počítačové učebně s přístupem na Internet.
 • Výjezdy do zahraničí.
 • Zimní lyžařský výcvikový kurz.
 • Pestrou paletu kroužků.
 • Stravování ve školní jídelně.

Na škole pracuje školská rada v tomto složení

 • Mgr. Ondřej Chobot – předseda
 • Jitka Sršňová               
 • Jana Kavříková
 • Ivana Honejsková 
 • Mgr. Martina Opová              
 • Mgr. Iveta Korečková