Čtením k poznání a vzájemné spolupráci


reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005041 byl schválen 1. 6. 2017 s realizací od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 Na začátku školního roku 2017/2018 jsme se připojili k výzvě MŠMT číslo 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato výzva umožňuje poskytnout žadatelům finanční prostředky na personální podporu a aktivity spojené se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V projektu realizujeme následující aktivity:

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Čtenářský klub pro žáky IV. AB

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Doučování z českého jazyka II. A
Doučování a příprava z českého jazyka a matematiky IV. A
Doučování z matematiky IV. B
Doučování z matematiky V. A
Doučování z matematiky a českého jazyka V. B
Doučování z anglického jazyka, pomoc při domácí přípravě, příprava na vyučování VII. A
Doučování z českého jazyka, příprava na přijímací zkoušky, pomoc při domácí přípravě, příprava na písemné práce a prověrky IX. A

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb, a proto některé aktivity poběží po celou dobu trvání projektu (2 roky) a některé jsou rozloženy do jednoho školního roku.

Přáli bychom si, aby tento projekt pomohl dětem a přispěl ke zkvalitnění výuky na naší škole.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie – Evropské strukturální a investiční fondy a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.