Vzdělání pro budoucnost


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014333 s realizací od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
Na začátku školního roku 2019/2020 jsme se připojili k výzvě MŠMT číslo č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ II.
Cílem tohoto projektu bylo zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V projektu jsme realizovali následující aktivity:


2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – d) badatelský klub
Klub pro žáky ZŠ – Přírodovědný kroužek
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Doučování žáků ZŠ – Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, 9. ročník
Doučování žáků ZŠ – francouzský jazyk
Doučování žáků ZŠ – český jazyk, anglický jazyk a matematika, 7. ročník
Doučování žáků ZŠ – český jazyk a matematika, 6. ročník
Doučování žáků ZŠ – český jazyk a matematika, 2. ročník
Doučování žáků ZŠ – čtenářská gramotnost, logopedická intervence, 2. ročník
Doučování žáků ZŠ – český jazyk a matematika, 3. ročník

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb, některé aktivity tak poběží po celou dobu trvání projektu (2 roky) a některé byly rozloženy do jednoho školního roku.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.