Tradice a inovace společně


Číslo OP: CZ.1.07

Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 21

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit cost

Prioritní osa: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.4

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Cíle projektu:

 • poskytnout základním školám prostředky na zvyšování kvality a efektivity výuky
 • motivovat učitele k dalšímu vzdělávání
 • zavádění nových metodických pomůcek a učebních materiálů do výuky

Pro splnění výše vytyčených cílů realizujeme klíčové aktivity v následujících oblastech:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

V rámci šablony III/2 vytvářejí pedagogové sady vzdělávacích materiálů (DUM) v následujících tematických okruzích

 • jazyk a jazyková komunikace
 • matematika a její aplikace
 • informační a komunikační technologie
 • člověk a jeho svět
 • člověk a společnost
 • člověk a příroda

Kontaktní osoba pro zájemce o vytvořené materiály: Mgr. Helena Kopřivová, helena.koprivova@2zskolin.cz

Číslo klíčové aktivityNázev klíčové aktivityNázev podporované aktivityCíle realizace klíčové aktivityVýstup klíčové aktivity
I/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.Úspěšně proškolený pedagog.
II/3Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.Osvědčení o absolvování DVPP.
II/4Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR.Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.Zlepšení jazykových kompetencí učitelů.Osvědčení o absolvování DVPP.
III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti (v každé sadě je min. 20 DUM) pilotně ověřené v rámci běžné výuky.
III/3Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.2 osvědčení o absolvování DVPP.
IV/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků.2 osvědčení o absolvování DVPP.
V/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.2 osvědčení o absolvování DVPP.
VI/3Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol.Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovní.Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na Standardy finanční gramotnosti.2 osvědčení o absolvování DVPP.
VII/1Prevence rizikového chováníVytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole. Výstupem klíčové aktivity jsou minimálně čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence.Minimálně čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence.