Projekt Čisté Labe


V současnosti je aktuálním a stále opakovaným tématem vzrůstající dopad průmyslové výroby na životní prostředí. Tento problém se odráží nejen na vzhledu okolní krajiny, ale také na kvalitě a znečištění vodních toků. Labe je jednou z řek, na které leží mnoho průmyslových měst a jedním z nich je také Kolín, který má na kvalitu vody v řece nemalý vliv. Cílem tohoto projektu je zmapovat rozsah vlivu města Kolín na řeku, její okolí a na organismy v ní žijící. Ekologická výchova, péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj je jedním z hlavních pilířů připravovaných školních vzdělávacích programů v souladu s novými kurikulárními dokumenty vstupujícími v účinnost v září 2007.

Projekt Čisté Labe je dlouhodobý projekt pro žáky 5. až 9. ročníků základní školy se zaměřením na ekologii sladkých vod. Monitoring společenstev řek a stojatých vod v závislosti na kvalitě vody a analýza chemického znečištění Labe v Kolíně a blízkém okolí.

Cíle projektu:

  • motivovat žáky k zájmu o problémy spojené s environmentální a ekologickou výchovou
  • umožnit dětem nahlédnout do základů ekologie pozorováním a studováním závislostí a zákonitostí uvnitř ekosystémů
  • podněcovat v dětech zájem o životní prostředí prostřednictvím projektové výuky
  • vést žáky k praktickým činnostem
  • pochopit problematiku a navržení dílčích postupů k celkovému řešení problému (vlastní návrhy)
  • zmapovat faunu a flóru žijící v okolí toku Labe na Kolínsku