Prostor pro inkluzi


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604
Naše škola se zapojila do projektu „Prostor pro inkluzi“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaného společností Prostor plus o.p.s..

Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu při zvládání školních povinností žáků základních a mateřských škol, která bude zahrnovat:

  • Doučování v domácím prostředí a spolupráci s rodiči na zvládání školních povinností
  • Doučování ve škole
  • Koordinátora inkluze ve škole
  • Exkurze žáků 8. a 9. tříd do firem nebo středních škol
  • Vzdělávací aktivity o prázdninách

Do projektu budou zapojeni žáci ze sociálně odlišného prostředí, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Ti se mohou obrátit na metodičku projektu, která se s rodiči domluví na možnosti doučování v domácím prostředí, které bude zahrnovat procvičování učební látky a zapojení rodičů do školní přípravy žáka.

Více informací o projektu najdete na: www.prostor-plus.cz/prostor-pro-inkluzi
nebo
na Facebooku: Prostor inkluzní.

Metodička projektu:
Bc. Kamila Kadlecová
mobil: 739 056 992
kamila.kadlecova@prostor-plus.cz