Odpad z nebe nespad


Naše škola se zařadila mezi 20 škol, které mají zájem zvýšit informovanost žáků o ekologicky odpovědném nakládání s odpady a podpořit separaci odpadů. Tento projekt zajišťuje centrum ekologické výchovy Ekodomov Kutná Hora a je spolufinancován z Finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu. Projekt má několik etap. První je seminář pro pedagogy, jeho cílem je poskytnutí ucelených informací o odpadech a seznámení pedagogů s možnostmi realizace vlastního projektu. Následují odborně vedené interaktivní programy pro žáky. Nejdůležitější etapou je realizace vlastních školních tzv. miniprojektů pro podporu odpovědného nakládání s odpady. Realizace miniprojektů spočívá v plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení nakládání s odpady ve škole.

Miniprojekty
 • Sestavení ekotýmu
 • Rozbor odpadů
 • Článek do školního časopisu
 • Nástěnka
 • Přednáška Ekodomova
 • Objednání nádob na odpad
 • Tetrapack v Přz
 • Počítáme s odpady
 • Exkurze do ČOV
 • Bioodpad – tam to žije
 • Plasty ve fyzice
 • Hodiny – koláž
 • Rozmístění nádob do tříd
 • Zahájení soutěže ve třídění odpadu
 • Osvětová akce pro žáky
 • Papír aneb co stojí strom
 • Směsný odpad
 • Budky z PET lahví
 • Maskot ekotýmu
 • Výtvarné činnosti z odpadů
 • Bioodpad aneb dejme práci žížalám
 • Výstava výtvarných prací
II. pololetí
 • Divadelní představení
 • Ekokostýmy
 • Výtvarné činnosti z odpadů
 • Přesazování květin
 • Ukliďme svět
 • Úklid a úprava školní zahrady
 • Návrh učebny v přírodě
 • Co říkají obaly
 • Plasty
 • Bioodpad aneb dejme práci žížalám
 • Projektový den ke Dni Země
 • Směsný odpad
 • Výstava výtvarných prací

Učitelé mají k dispozici ucelený soubor metodických a pracovních listů, které jsou zpracovány formou přitažlivou pro žáky a které nabízejí pedagogům další možnosti, jak s dětmi dále pracovat. Nedílnou součástí projektu je pořízení nádob a dalších pomůcek, které jednotlivým školám pomohou nastartovat jednoduchou a účelnou separaci odpadů.

Celý průběh projektu bude vyhodnocen na společném závěrečném setkání na konci školního roku. Výstupy z realizace projektu na jednotlivých školách budou shrnuty v Příručce dobré praxe, která bude následně rozdistribuována v elektronické podobě dalším školám a institucím ve Středočeském kraji.